Білім беру бағдарламалары

Quqyqtanu
СипаттамасыКурс бағдарламасыМайнорКаталог
 

Бакалавриаттың «5В030100-Құқықтану» мамандығының бағдарламасы жергілікті ерекшелік ескеріле отырып, халықаралық білім беру стандарттарына негізделген.
Аталған бағдарламаны әзірлеу кезінде біз Қазақстан Республикасының мемлекеттік міндетті жалпы білім беру стандарттарын және жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескердік.
«5В030100-Құқықтану» мамандығы бойынша білім бағдарламасы (бакалавриат) теориялық оқудың 129 кредитінен тұрады, оның 30% міндетті компонент пәндері, 70% таңдау бойынша компонент пәндері құрайды.
5В030100-Құқықтану мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейіне ие, сондай-ақ құқықтық нормаларды әзірлеу мен іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқықтық оқу мен тәрбиелеу саласында іргелі білімі мен кәсіби дағдылары бар жоғары білікті мамандарды сапалы даярлау.
Аккредиттеу
FIBAA аккредиттеген мерзімі – 2016 жылдың 30 қыркүйегінен 2021 жылдың 30 қыркүйегіне дейін.
Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігінің (IQAA) аккредиттеген мерзімі – 2016 жылдан 2021 жылға дейін.

Бабаджанян Естер Левоновна

Tel: +7(7172) 70 30 41
Mob.: +7(708) 744 13 92
e_babadzhanyan@kazguu.kz
Бағдарлама сипаттамасы

 
Курс бағдарламасы студентке халықаралық құқық, заңтану және құқық қорғау қызметінің жұмысын түсіну үшін маңызды салалардағы қажетті білімнің барлығын игеруге мүмкіндік береді. 1-курстан бастап 4-курсқа дейінгі толық оқу бағдарламасын 2020/2021 оқу жылына арналған Академиялық каталогтан мына жерде қараңыздар.
 
Minor Legal IT (М-1)
Minor English Law (М-2)
Minor German Law (М-3)
Minor Business and Law (М-4)

1-курстан бастап 4-курсқа дейінгі толық оқу бағдарламасын 2020/2021 оқу жылына арналған Академиялық каталогтан (https://kls.kazguu.kz/ru/katalog/).

Құқық қорғау қызметі
СипаттамасыКурс бағдарламасыМайнорыКаталог
 

Бакалавриаттың «5В030300-Құқық қорғау қызметі» мамандығының бағдарламасы (4 жыл оқу мерзімі) КАЗГЮУ Университетінде 2004 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік лицензиясы негізінде іске асырылады (қолданыстағы лицензияның № 15004934 (001), 13.03.2015 ж.).
Бағдарлама құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейіне ие, сондай-ақ құқықтық нормаларды әзірлеу мен іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқықтық оқу мен тәрбиелеу саласында іргелі білімі мен кәсіби дағдылары бар жоғары білікті мамандарды сапалы даярлауға бағытталған.
Бағдарлама өзінде теориялық пәндерді, кәсіптік тәжірибе мен қорытынды аттестаттауды қамтитын 240 ECTS (146 кредиттен) тұрады.
Оқу нәтижелері бірінші деңгейдегі Дублин дескрипторлары (бакалавриат), Ұлттық біліктілік шеңбері және КАЗГЮУ Университетінің стратегиялары негізінде белгіленген және жұмыс берушілердің талаптары ескеріле отырып, құзыреттер арқылы көрініс табады.
Аккредиттеу
FIBAA аккредиттеген мерзімі – 2016 жылдың 30 қыркүйегінен 2021 жылдың 30 қыркүйегіне дейін.
Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігінің (IQAA) аккредиттеген мерзімі – 2016 жылдан 2021 жылға дейін.

Возняк Оксана Александровна

Tel: 8 (7172) 70 30 45
Oksana.voznyak@kazguu.kz
Бағдарлама сипаттамасы

 
Курс бағдарламасы студентке халықаралық құқық, заңтану және құқық қорғау қызметінің жұмысын түсіну үшін маңызды салалардағы қажетті білімнің барлығын игеруге мүмкіндік береді. 1-курстан бастап 4-курсқа дейінгі толық оқу бағдарламасын 2020/2021 оқу жылына арналған Академиялық каталогтан мына жерде қараңыздар.
 
1.Minor Business and Law.
2.Minor IT Law.

1-курстан бастап 4-курсқа дейінгі толық оқу бағдарламасын 2020/2021 оқу жылына арналған Академиялық каталогтан (https://kls.kazguu.kz/ru/katalog/).

Халықаралық құқық
СипаттамасыКурс бағдарламасыМайнорКаталог
 
Бакалавриаттың «Халықаралық құқық» мамандығының бағдарламасы мемлекеттік білім беру стандарттарына және Университеттің миссиясына сәйкес әзірленді. Бағдарламаның мақсаты – халықаралық жария және жеке құқық саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау.
Аккредиттеу
FIBAA аккредиттеген мерзімі – 2016 жылдың 30 қыркүйегінен 2021 жылдың 30 қыркүйегіне дейін.
Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігінің (IQAA) аккредиттеген мерзімі – 2016 жылдан 2021 жылға дейін.

Бағдарлама сипаттамасы
 
Курс бағдарламасы студентке халықаралық құқық, заңтану және құқық қорғау қызметінің жұмысын түсіну үшін маңызды салалардағы қажетті білімнің барлығын игеруге мүмкіндік береді. 1-курстан бастап 4-курсқа дейінгі толық оқу бағдарламасын 2020/2021 оқу жылына арналған Академиялық каталогтан мына жерде қараңыздар.
 

Курс бағдарламасы студентке халықаралық құқық, заңтану және құқық қорғау қызметінің жұмысын түсіну үшін маңызды салалардағы қажетті білімнің барлығын игеруге мүмкіндік береді. 1-курстан бастап 4-курсқа дейінгі толық оқу бағдарламасын 2020/2021 оқу жылына арналған Академиялық каталогтан мына жерде қараңыздар.

Түсім бойынша талаптар